องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายประจวบ  กิมประโคน
 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   นายชัชวาล  พาราศรี
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

 

  นางสาวเสาวลักษณ์  ดีประจำ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน