องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายวิชญ์พล  ไตรศร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  

 

  นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  


นางสาวสมจิตย์  ซ้ายกำ
นางสาวพัชรินทร์  ศรีพลัง
นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นางภาวิณี  ดีประจำ
  นายประจวบ  กิมประโคน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสวัสดิดการสังคม