องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

กองคลัง

 
 
  นางสาวพัชรินทร์  ศรีพลัง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  


นางประทุม  กระแสโสม นางสาวพัทธนันท์  รามัญ นางพิกุลแก้ว  เพชรรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 นายไพโรจน์  เสมียนรัมย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลป)


 

นายอนันต์  แก้วกล้า
  นางจิราภรณ์  วงศ์สุนทร
 ผู้ช่วยเจ้าพน้กงานพัสดุ
    ผู้ช่วยเจ้าพน้กงานการเงินและบัญชี