องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป้นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงิน เงินรางวัลประจำปี ฯ พ.ศ. 2558 [ 1 ก.พ. 2566 ]23
2 ประกาศ ก.ถ. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]33
3 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 10 ม.ค. 2566 ]21
4 ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]22
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 21 ธ.ค. 2565 ]24
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2565 ]22
7 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 [ 26 ต.ค. 2565 ]24
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 26 ต.ค. 2565 ]23
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 26 ต.ค. 2565 ]23
10 หลักเกณและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2565 ]23
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]70
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]73
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้งางประจำปี 2565(รอบ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) [ 12 ต.ค. 2564 ]70
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้งางประจำปี 2564(รอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]69
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศาที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]68
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้งางประจำปี 2564(รอบ 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564) [ 15 ต.ค. 2563 ]66
17 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 15 ต.ค. 2563 ]76
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]68
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พันจากตำแหน่ง) [ 15 ต.ค. 2563 ]68