องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการประชาชน e-service [ 6 มี.ค. 2567 ]5
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 14 ก.ย. 2566 ]2
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 14 ก.ย. 2566 ]2
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 14 ก.ย. 2566 ]3
5 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 14 ก.ย. 2566 ]2
6 คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 14 ก.ย. 2566 ]2
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 14 ก.ย. 2566 ]3
8 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 14 ก.ย. 2566 ]2
9 คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ [ 2 มี.ค. 2566 ]34
10 คู่มือมาตรฐานการจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.บุโพธิ์ [ 1 ก.ย. 2564 ]140
11 คู่มือทรัพย์สินทางราชการ [ 1 ก.ย. 2564 ]143
12 คู่มือบริการประชาชน อบต.บุโพธิ์ [ 7 เม.ย. 2564 ]47