องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายวิชญ์พล  ไตรศร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  

โทร.090-3342508

 

  นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  

โทร.096-8211550




นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน
นางสาวพัชรินทร์  ศรีพลัง
นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.084-4595989
โทร.089-6245445

 
นางภาวิณี  ดีประจำ
  นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.096-8810364  
โทร.096-8211550