องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
  นางภาวิณี  ดีประจำ  
  ผู้อำนวยการกองการศักษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
   นางอรนิภา  ราชศรีลา
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   

  นายธนกร  นนทจัทร์  
  ครู  
 
 
 
 นางสาวสุมิตรา  ชะนะโม  นางสาวสุภาพ  ทะเรรัมย์
 นางคำนาง  พรมจันทา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)