องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

กองคลัง

 
 
  นางสาวพัชรินทร์  ศรีพลัง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  


-ว่าง- -ว่าง-
นางพิกุลแก้ว  เพชรรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 
นายไพโรจน์  เสมียนรัมย์ นางสาวสิริกัญญา อุไรแข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลป) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไ้ด้ชำนาญงาน
   
 นางจิราภรณ์  วงศ์สุนทร  
   ผู้ช่วยเจ้าพน้กงานการเงินและบัญชี