องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


ปลูกป่าเฉลิมพระพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วตำบลบุโพธิ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ          ที่สาธารณประโยชน์บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 7 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวลดปัญหาภาวะโลกร้อน ป้องกันปัญหาอุทกภัย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน ประกอบด้วยประชาชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาศรีนวล ได้มีส่วนร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่ออยู่ร่วมกันกับโลกด้วยความสมดุล และยั่งยืน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของประชาชนในท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ และทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตำบลบุโพธิ์

2021-01-11
2020-11-06
2020-11-02
2020-08-11
2020-05-28
2020-05-13
2020-05-08
2020-04-21
2020-04-13
2020-03-18