การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567) [ 18 มี.ค. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................................................................