วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมรถยนต์คันหมายเลชทะเบียนกท3660บุรีรัมย์จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุโพธิ์1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตบริการอบต.บุโพธิ์รวมจำนวน16จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมประชคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กเยาวชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง