วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford สี่ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๙ (ประจิมก้าวหน้า) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบุโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง