วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกสระหนองแวงใหญ่ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโสกปากั้ง บ.ใหม่ไทยเจริญ ม.๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายทาง บร.ถ. ๑๒๘-๐๗๗ (กะเตาไหลตก) บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกะเตา บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน และทรายเคมีจำกัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง